யூனியன் கல்லூரியின் காணி உரிமை தொடர்பான செய்தியாளர் சந்திப்பு

யூனியன் கல்லூரியின் காணி உரிமை தொடர்பான செய்தியாளர் சந்திப்பு #பேராயர் டானியல் தியாகராஜா!

யூனியன் கல்லூரியின் அனைத்து காணி உரிமையும் தென்னிந்திய திருச்சபையுடையது,பேராயர் டானியல் தியாகராஜா.

https://youtu.be/TzaswH-fJyE